Notulen ledenvergadering 29 nov 2016

Notulen van de algemene ledenvergadering van de ijsclub Stokvisdennen op dinsdag 29  november 2016 in de kantine van de IJsclub Stokvisdennen aan de Brinkweg 2 in Dalfsen

Aanwezig: 7 bestuursleden en 13 leden, waaronder de ereleden Hans de Boer, Marinus Scherpenkate, Henk van Leussen en Minie Koenjer.

Afwezig met kennisgeving: Erelid Freek Bongers heeft zich afgemeld.

  1. Opening van de 48e jaarvergadering door de voorzitter Erik Busscher. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden. Hij benoemt de afmelding van Freek Bongers. Bert van Leussen schetst hoe het momenteel met Freek gaat aangezien hij hem die middag nog heeft gesproken. Freek heeft het bestuur bedankt voor de fruitmand en het bestuur wenst hem veel sterkte. Ook dit jaar zijn we rond de ledenvergadering weer volop in de pers. Dit jaar heeft de column van Renate Wennemars er zorg voor gedragen dat Bert en Derk Jan vandaag met een groot artikel en foto in de krant te zien waren. Renate had in haar column aandacht gegeven aan de inzet van vrijwilligers en de ijsclub als voorbeeld gebruikt. Vorig jaar was de ijsclub op televisie bij DWDD. Erik benoemt ook nog de grote groep mensen die actief zijn rondom onze vereniging, zoals de 8 bestuursleden, de 9 bij het loopfestijn en het bestuur van de trainingsgroepen. De groep is veel groter dan hier zichtbaar en dan is het ook logisch dat er meer roulatie is. Er zijn verder geen afmeldingen en dan gaan we verder met het volgende agendapunt.

 

  1. De notulen van de ledenvergadering van 2015 stonden op de site en zijn verspreid in de vergadering. Op pagina 2 ontbreekt het woordje bewust. Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. Vervolgens leest de secretaris het jaarverslag voor. Daar komen geen opmerkingen op. Naar aanleiding van het verslag komt de opmerking uit de vergadering dat het jammer is dat Lemelerveld dit jaar niet mee gaat met het schoolschaatsen. Het bestuur legt uit hoe het overleg is geweest en dat Lemelerveld aangegeven heeft het zelf te willen doen, als er geen natuurijs is geweest. Oudleusen was wel heel positief en gaat dit jaar mee. We hebben er zelfs nog telefonisch contact over gehad met de voorzitter, maar de wens was duidelijk. Het is wel zaak om de scholen in Lemelerveld wellicht duidelijk uit te leggen waarom ze dit jaar geen uitnodiging krijgen zodat er geen misverstanden ontstaan. Het bestuur had net besloten om dit jaar Lemelerveld wel weer uit te nodigen, maar na de terugkoppeling van de gemeente en het telefoongesprek zijn we alsnog van gedachte veranderd.

 

  1. Financiële verslag wordt uitgereikt aan de vergadering en de penningmeester Marco Kleinlugtenbeld neemt de posten met de vergadering door. Er komt een vraag over de begrote opbrengst van de kledingsponsors in vergelijking tot de opbrengst van dit jaar. Het is de bedoeling om dit jaar de sponsoring rechtstreeks in rekening te brengen bij de sponsors en niet meer via de leverancier. Komt ook doordat we van leverancier zijn gewisseld.

 

  1. Hans de Boer neemt daarop namens de kascommissie het woord. Hij benoemt nog even de financiële situatie van het gewest als oud penningmeester. Hij heeft alles ontvangen van Marco en op tijd alles kunnen doornemen. Ze hebben geen onregelmatigheden gevonden. Hij doet nog de suggestie om een vaste reserve te hanteren als buffer waar we in principe niet aan komen. Hij noemt een bedrag van € 25.000,- Daarop stelt hij aan de vergadering voor om decharge te verlenen. De vergadering gaat onder applaus akkoord. Freddy Wennemars is aftredend in de kascommissie en Hans de Boer blijft nog een jaar lid. Arwin Breunis zal als nieuw lid toetreden tot de kascommissie.

 

  1. Contributie: gelet op de gezonde financiële situatie stelt het bestuur voor om de contributie ongewijzigd te laten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

  1. Na een korte koffiepauze gaan we verder met de verkiezingen van de bestuursleden. De voorzitter legt uit dat Arnold Veldman aftredend is en niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat nu uit 8 personen en besloten is deze plaats niet verder in te vullen en verder te gaan met 7 bestuursleden. Als nieuwe penningmeester draagt het bestuur Edwin Smook voor, die zich vervolgens even kort voorstelt aan de vergadering. Vervolgens stemt de vergadering onder applaus in met de benoeming van Edwin als nieuwe penningsmeester. Vervolgens neemt de voorzitter afscheid van Arnold en Marco en bedankt hen voor de inzet de afgelopen 9 jaar. Ze krijgen een bloemetje en er zal op een later tijdstip nog uitgebreider afscheid worden genomen. Daarna neemt Herben Scherpenkate het woord en neemt afscheid van de voorzitter Erik Busscher. Helaas moet Erik nu al weer afscheid nemen na een relatief korte periode als voorzitter. In de 50 jaar waarin de club bestaat zijn er 4 voorzitters geweest en dan is deze periode kort, maar zijn studie maakt de combinatie erg lastig. Graag willen we een beroep op hem blijven doen als er toch natuurijs zou mogen komen. Ook van Erik zullen we later uitgebreider afscheid nemen. Er is voor hem nog geen opvolger gevonden.

 

  1. Rondvraag: vanuit de vergadering komen er geen vragen. Herben Scherpenkate benoemt nog even dat we bezig zijn met de site, die zal ge-update gaan worden. Erik haalt nog even aan dat bij het vorige punt we de functie van secretaris niet hebben genoemd. Jan Gjaltema was herkiesbaar, maar slechts voor de periode van 1 jaar.
    Vervolgens sluit hij de vergadering om 21.00 uur.
Categories: Algemeen