Algemene ledenvergadering 2022

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen en jaarverslag.
 3. Financieel jaarverslag en begroting,
  inclusief financieel verslag trainingsgroepen en Loopfestijn.
 4. Verslag kascommissie en benoemen kascommissie.
 5. Vaststellen contributies 2022-2023 (hamerstuk)
 6. Organisatiestructuur
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Smook (penningmeester) en B. van Leussen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt J. Roelofs voor als penningmeester en R. van Leussen als algemeen bestuurslid . De functie van voorzitter is vacant.
  (Tegen)kandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden aangedragen tot aanvang van de vergadering.

Wilt u deelnemen aan de algemene ledenvergadering, dan kunt u zich aanmelden via info@stokvisdennen.nl. U ontvangt dan voor de ledenvergadering een e-mail met het jaarverslag, de notulen van de vorige ledenvergadering en de gegevens voor de digitale vergadering. Zonder aanmelding vooraf kunt u niet online deelnemen.

Komt u voor de vergadering naar ons clubgebouw? Dan is aanmelden niet noodzakelijk, maar wordt wel gewaardeerd.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de vergadering, dan kunt u de notulen en het jaarverslag van de secretaris opvragen via info@stokvisdennen.nl.

Wij vragen u vriendelijk om thuis te blijven als u klachten heeft die op corona kunnen wijzen.

Categories: Algemeen