UPDATE – Algemene ledenvergadering dinsdag 30 november

***  ALLEEN ONLINE   ***

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de algemene ledenvergadering van a.s. dinsdag 30 november 2021 volledig online te houden.

Wilt u deelnemen aan de algemene ledenvergadering, dan kunt u zich aanmelden via info@stokvisdennen.nl.
U ontvangt dan voor de ledenvergadering een e-mail met het jaarverslag, de notulen van de vorige ledenvergadering en de gegevens voor de digitale vergadering.

Zonder aanmelding vooraf kunt u niet deelnemen.

*********************************

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering van de IJsclub Stokvisdennen

Dinsdag 30 november 2021
Locatie: Online
Aanvang: 20.00 uur 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen en jaarverslag.
 3. Financieel jaarverslag en begroting,inclusief financieel verslag trainingsgroepen en Loopfestijn.
 4. Verslag kascommissie en benoemen kascommissie.
 5. Vaststellen contributies 2021-2021 (hamerstuk)
 6. Verkiezing bestuursleden.
  E.J. Hof en G. Lindeboom zijn aftredend en niet herkiesbaar.
  Het bestuur draagt R. van der Beeke voor als algemeen bestuurslid en M.F. Ufkes als algemeen bestuurslid en coördinator van de trainingsgroepen. De functie van voorzitter is vacant.
  (Tegen)kandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden aangedragen tot aanvang van de vergadering
 7. Sluiting

Kunt u niet aanwezig zijn bij de vergadering, dan kunt u de notulen en het jaarverslag van de secretaris opvragen via info@stokvisdennen.nl.

Categories: Algemeen